Så här gör du för att testa hur din verksamhet arbetar med jämställda löner!

 

Kryssa för det svarsalternativ som motsvarar din uppfattning av uppnådd status på området. Det finns följande alternativ att välja på:

 

Ja
Ja, till stor del
Nej, endast till liten del
Nej

 

Svarsalternativen läggs ihop och du får en profil som indikerar hur väl din verksamhet beaktar jämställdhetsapekterna när det gäller löner och förmåner.

1. Finns uttalade mål om lika lön för kvinnor och män i lika/likvärdigt arbete?
2. Finns en konkret plan för hur verksamheten ska uppnå jämställda löner?
3. Finns rutiner vid nyanställningar och befordran för att få en likvärdig lönesättning?
4. Genomförs årliga löneanalyser uppdelade på kön?
5. Finns föräldralediga med i den vanliga lönerevisionen?
6. Bevakas deltidsarbetandes löneutveckling i förhållande till heltidsarbetande?
7. Finns någon jämförelse av löneförmåner för kvinnor och män?
8. Finns någon typ av arbetsvärdering som grund vid lönekartläggningsarbetet?
9. Följer de fackliga organisationerna upp kartläggning och plan för jämställda löner?